UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Podmínky účasti v programu „Chovatelem na jeden den“

Zakoupením produktu souhlasí kupující, stejně tak jako osoba čerpající zážitek, s následujícími podmínkami. V písemné formě bude toto prohlášení podepsáno v den konání akce. 

 1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy (dále jen „Zoo Praha“) se zavazuje umožnit osobě/osobám čerpající(m) zážitek za níže stanovených podmínek a ve sjednaném termínu čerpání zakoupeného zážitku. Podrobná specifikace zážitku je uvedena na e-shopu Zoo Praha na adrese eshop.zoopraha.cz u konkrétního produktu (dále jen „Zážitek“).
 2. Zoo Praha se zavazuje poskytnout osobě/osobám čerpající(m) Zážitek bezplatně tričko.
 3. Zoo Praha bude v průběhu čerpání Zážitku  osobě/osobám čerpající(m) Zážitek poskytovat odborné rady a pomoc prostřednictvím určeného zaměstnance.
 4. Zoo Praha se zavazuje poskytnout osobě/osobám čerpající(m) Zážitek oběd v areálu Zoo Praha, a to v rozsahu, na který má nárok její zaměstnanec.
 5. Zoo Praha umožní osobě/osobám čerpající(m) Zážitek užívat hygienická zařízení a odkládání osobních věcí na bezpečném místě.
 6. Zoo Praha umožní pořizování fotodokumentace průběhu čerpání Zážitku.
 7. Zoo Praha poskytne osobě/osobám čerpající(m) Zážitek nebo jím určeným třetím osobám 1 ks rodinné vstupenky platné v den čerpání Zážitku.
 1. Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.
 2. Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát v prvé řadě zájmů zvířat ve vlastnictví Zoo Praha, jakož i dbát na majetek Zoo Praha.
 3. Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za negativní důsledky pro osobu/osoby čerpající Zážitek, které pro ně při čerpání služeb vyplynou v důsledku nedodržení těchto pokynů.
 4. Kontakt se zvířaty je riziková činnost. Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za tato rizika. S touto skutečností jsou osoba/osoby čerpající Zážitek dobře seznámeny, uvědomují si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí také, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu Zážitku utrpí ony samy, či jejich majetek, nebudou požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma náhrady škody v důsledku zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 5. Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou plně odpovědny za škodu, kterou v průběhu Zážitku a v souvislosti se Zážitkem způsobí Zoo Praha.
 6. Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou prostřednictvím pojistné smlouvy Zoo Praha pojištěny vůči riziku úrazu, který si mohou způsobit v souvislosti s čerpáním Zážitku. Toto pojištění je sjednáno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Podmínky tohoto pojištění předloží Zoo Praha osobě/osobám čerpajícím Zážitek k nahlédnutí na jejich výslovnou žádost. Pojistné je součástí ceny Zážitku.
 7. Osoba/osoby skutečně čerpající Zážitek, jsou pojištěny prostřednictvím pojistné smlouvy Zoo Praha vůči odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit Zoo Praha a třetí osobě v souvislosti s čerpáním Zážitku. Toto pojištění je sjednáno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Podmínky tohoto pojištění předloží Zoo Praha osobě/osobám kupující a/nebo čerpající(m) Zážitek k nahlédnutí na jejich výslovnou žádost. Pojistné je součástí ceny Zážitku.
 8. Veškeré nakládání s osobními údaji osoby/osob, které zakoupily a/nebo čerpají Zážitek, je ze strany Zoo Praha v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Osoba/osoby kupující a/nebo čerpající Zážitek podpisem těchto Podmínek účasti v programu „Chovatelem na jeden den“ dávají najevo, že si jsou vědomy všech výše uvedených skutečností a udělují výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště) správcem, tj. Zoo Praha, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v dokumentech souvisejících se Zážitkem, a to na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu.
 9. Všechny údaje poskytnuté osobou/osobami v souvislosti s nákupem a čerpáním Zážitku jsou zpracovávány pro účely uzavření a realizace Zážitku. Tyto údaje mohou být dále použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce, dále mohou být použity i pro zasílání novinek ze Zoo Praha e-mailem.
 10. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich poskytnutí a zpracování je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu k Zážitku. Osoba/osoby kupující a/nebo čerpající Zážitek jsou si vědomy toho, že mají vůči Zoo Praha právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu a výmaz poskytnutých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a právo jimi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to vše na adrese sídla správce, prostřednictvím datové schránky správce, popř. prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněny na webových stránkách správce. Jsou si dále vědomi toho, že mají, v případě porušení svých práv právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Správce tímto potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti se Zážitkem budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou zaměstnanců správce a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.