UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Podmínky zážitkového programu ZooExpres a Večerní ZooExpres

Podmínky účasti v programu „ZooExpres a Večerní ZooExpres“

Zakoupením produktu souhlasí kupující, stejně tak jako osoba čerpající zážitek, s následujícími podmínkami. V písemné formě bude toto prohlášení podepsáno v den konání akce.

 

  1. Před jízdou vozidlem jsou přepravované osoby povinny seznámit se s tímto provozním řádem a v průběhu jízdy je třeba dodržovat všechny pokyny a upozornění obsluhy.
  2. Ve vozidle je zakázána konzumace jídel a nápojů a používání předmětů ohrožujících bezpečnost ostatních přepravovaných osob, obsluhujícího personálu a taktéž předmětů, které by mohly způsobit jakoukoli škodu na vozidle.
  3. Během jízdy je přísně zakázáno naskakovat, vyskakovat z vozidla a vyklánět se za jízdy.
  4. Zoo Praha neručí za ztrátu věcí ve vozidle ani v prostorách používaných k přepravě.
  5. Jízda vozidla může být přerušena z důvodu nevhodného či nebezpečného chování či stavu některé z přepravovaných osob. Tato může být z přepravy bez náhrady vyloučena a okamžitě či následně po ní vymáhána případná škoda, která výše popsaným jednáním provozovateli (Zoo Praha) či ostatním přepravovaným osobám vznikla. Takováto osoba se zavazuje uhradit vzniklou škodu v plné výši.
  6. Ve vozidle mohou být přepravovány pouze osoby ve stavu k tomu způsobilém, za osoby ve stavu nezpůsobilém se považují zejména osoby mladší 15 let bez doprovodu zákonného zástupce, dále osoby silně podnapilé, zapáchající, které narušují pohodlí a bezpečnost svoji i ostatních cestujících.
  7. Cestující je při nástupu či výstupu povinen počkat až do úplného zastavení vozidla.
  8. Před rozjetím a během jízdy vozidla jsou přepravované osoby povinny sedět na místech k tomu určených.
  9. Přepravovaná osoba prohlašuje, že je zdravotně i jinak způsobilá k absolvování zážitkového programu.
  10. Je zakázána přeprava psů a jiných zvířat.

 

Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě